Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Jest Lepiej działający pod adresem www.sklepjestlepiej.pl prowadzony jest przez Jest Lepiej Michał Zarębski. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Wilsona 6 (42-202 Częstochowa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: 9491813271, (dalej zwana „Jest Lepiej”).

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu

Definicje

Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jest Lepiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: 9491813271

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepjestlepiej.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy/Adres do zwrotów: Jest Lepiej Częstochowa Wilsona 6 42-202 Częstochowa

Wiadomości za pośrednictwem maila: sklep@jestlepiej.pl

Płatności oraz dostawa

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa,

Przesyłka może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność za pobraniem, płatności elektroniczne przelewy24/ PayPal / karta płatnicza

Potwierdzenie płatności wraz z potwierdzeniem dostawy zamówienia jest pełnoprawnym dowodem zakupu.

5 Prawo odstąpienia od umowy ( ZWROTY)

Link do pobrania formularzu zwrotu znajduje się na samym dole regulaminu.

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny bądź dokonać wymiany – przed odesłaniem upewnij się, że zwracany produkt nie posiada zapachów i nie nosi śladów użytkowania.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

Konsument może odstąpić od Umowy poprzez odesłanie danego produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu

FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ RAZEM JEDNĄ PACZKA ZE ZWRACANYM PRODUKTEM. Nie mamy obowiązku informować o nadejściu do nas zwrotu, dlatego uprzejmie prosimy wysyłać  z opcją śledzenia paczki i zachować potwierdzenie w celu ewentualnej weryfikacji wysyłki. Nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Konsument powinien odesłać Produkt, wraz z formularzem zwrotu, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6 Wymiana towaru

Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: Jest Lepiej Częstochowa Wilsona 6 42-202 Częstochowa wraz z informacja na jaki produkt mamy wymienić, numer zamówienia oraz  adres do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument.

Jeżeli został dostarczony inny model niż był zamawiany prosimy o  wysłanie go do sprzedawcy na swój koszt listem poleconym ( zwracamy koszt według stawki Poczty Polskiej ) oraz dołączenie do paczki kartki z informacją o pomyłce, numer zamówienia oraz jaką rzecz mamy wysłać.

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.

Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,

Opera w wersji 9.0 lub nowszej,

Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej,

Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,

Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

Dostęp do poczty elektronicznej.

9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

11 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Formularz reklamacyjny(wzór)