Statut Fundacji JEST LEPIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja JEST LEPIEJ zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Marcina Krakowiana i Michała Franciszka Zarębskiego zwanych dalej: „Fundatorami” aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 54/3 przed notariuszem Dominiką Stec-Cekierą za numerem repertorium A Nr 1571/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., pozycja 40) oraz niniejszego statutu.

§ 2 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Częstochowa. 2. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania założonych celów może ona prowadzić działalność poza jej granicami. 3. Fundacja posiada osobowość prawną. 4. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy ds. sportu.

§ 3 Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 4 Fundacja może posługiwać się logiem.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5 Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz ogółu społeczności w obszarach: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4) działalności charytatywnej; 5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.); 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 15)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 16)turystyki i krajoznawstwa; 17) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 19) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 20)ratownictwa i ochrony ludności; 21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23) promocji i organizacji wolontariatu; 24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 6 Fundacja realizuje swoje cele przez: 1) podejmowanie działań w zakresie leczenia, edukacji i profilaktyki wad postawy u dzieci, młodzieży oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży , w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego, ciężkiej choroby, urazów, lub chorób genetycznych; 2) aktywizowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób ich wspierających; 3) współdziałanie z innymi podmiotami, w szczególności jednostkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi, oraz jednostkami organizacyjnymi samorządów terytorialnych oraz placówkami zrzeszającymi młodzież i dzieci, a także z innymi instytucjami oświaty, związanymi z działalnością na rzecz potrzeb i aktywizacji osób niepełnosprawnych; 4) promowanie i upowszechnianie aktywnego i zdrowego trybu życia, w tym wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych; 5) propagowanie sportu i rekreacji ruchowej; 6) organizowanie pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych i ich rodzinom; 7) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomocy ofiarom wypadków i kolizji; 8) działalność oświatową w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 9) edukację w zakresie pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia drogowego; 10) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, oraz dorosłym niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji leczniczej; 11) zakładanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, przedszkoli, szkół i domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi; 12) upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży, oraz dorosłych niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania; 13) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością; 14) organizowanie imprez, w tym o charakterze sportowym, oraz pokazów mających na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia; 15) organizowanie i prowadzenie wystaw, sympozjów, szkoleń, kursów i warsztatów, w tym dla specjalistów – lekarzy, fizjoterapeutów i terapeutów oraz dla rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów i wolontariuszy; 16) organizację zawodów sportowych. 17) organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej i środowiskowej; 18) działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 19) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów; 20) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.

§ 7 Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie zawartym w par. 6.

§ 8 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są następujące kategorie działalności: 1) Reklama (73.1); 2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); 3) Działalność prawnicza (69.10.Z). 2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów. 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.500 zł(słownie: dwa tysiące pięćset zł) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 10 Fundacja za swe zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 11 Dochody Fundacji pochodzą z: – dochodów z działalności gospodarczej, – dochodów z majątku Fundacji, – dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, – darowizn, spadków, zapisów, – odpisów od podatków, – dotacji, subwencji oraz grantów.

§ 12 Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział IV

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 13 1. Organami Fundacji są: a. Zgromadzenie Fundatorów, b. Rada Fundacji, c. Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością. 3. Nie można Łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na to ilu jest obecnych członków. Nie dotyczy to wyjątków przewidzianych w statucie. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 14 ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą założyciele Fundacji – osoby fizyczne. 2. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą być przyjęte inne osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra materialne oraz złożą deklarację do Zgromadzenia Fundatorów. 3. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 4. Zgromadzenie Fundatorów może wykreślić ze swego grona: a) Fundatora – osobę prawną w przypadku likwidacji, złożenia rezygnacji albo braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach, b) Fundatora – osobę fizyczną w przypadku jego śmierci, złożenia rezygnacji, braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach lub skazania na karę pozbawienia praw publicznych. 5. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji. 6. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy : – powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji, – uchwalanie zmian statutu Fundacji, – wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, – zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd , Radę Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy, – ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji , co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, – podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, – zatwierdzenie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności, – ustalanie wynagrodzenia członków zarządu o ile członkowie zarządu będą wykonywać obowiązki związane z członkostwem w zarządzie odpłatnie, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji i członkom Zarządu Fundacji, – podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji, – nabywanie i zbywanie nieruchomości. 7. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje każdy z fundatorów z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów powinno się odbywać co najmniej raz w roku do końca roku kalendarzowego. W ważnych sprawach Zgromadzenie Fundatorów może również zwołać Zarząd Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów winno się odbyć na co najmniej miesiąc przed upływem kadencji członka Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji. 8. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają gdy za ich podjęciem głosują wszyscy obecni Fundatorzy.

§ 15 RADA FUNDACJI 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych , nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z trzech osób powołanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres pięciu lat. Zgromadzenie Fundatorów może odwołać w członka Rady Fundacji w trakcie kadencji, musi jednakże podać przyczynę odwołania. W skład Rady Fundacji wchodzi Przewodniczący , Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także z chwilą śmierci oraz wskutek rezygnacji. Rezygnację składa się na piśmie któremukolwiek z Fundatorów lub wysyła Fundacji pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić fundatorzy. 3. Do zadań Rady Fundacji należy : a. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, c. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, d. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez zarząd, e. uchwalanie regulaminów działania dla zarządu. 4. Celem wykonania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach, żądania od Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 5. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji , których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób i przedstawicieli ma charakter doradczy.

§ 16 ZARZĄD FUNDACJI 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres pięciu lat. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy. 2. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą odwołania oraz w przypadku śmierci. 3. Członek Zarządu Fundacji może być w każdej chwili odwołany. Zgromadzenie Fundatorów musi jednakże podać przyczynę. 4. Członek Zarządu Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację . Rezygnację składa się na piśmie i doręcza za pokwitowaniem któremukolwiek z Fundatorów albo przesyła Fundacji pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 5. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu. Funkcje wyznacza Zgromadzenie Fundatorów. 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 7. Do zadań Zarządu Fundacji należy również: a. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji, b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji , c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, d. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji. Odpowiednio Prezes i Wiceprezes Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom, mogą też wyrażać zgodę na udzielenie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną. W każdym wypadku wymagane jest działanie jednej z dwóch uprawnionych do składania oświadczenia woli osób czyli Prezesa bądź Wiceprezesa. 9. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 10. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę o pracę zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów. Pełnomocnik ten reprezentuje Fundację w stosunkach między Fundacją a członkami Zarządu Fundacji. 12. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 17 Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 18 Członkiem Rady Fundacji jak również członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19 Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 20 Zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 21 Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.

§ 22 Zabroniony jest zakup towarów i usług od fundatorów , od podmiotów w których uczestniczą fundatorzy , członków organów fundacji , od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji ,pracowników , od podmiotów w których uczestniczą pracownicy oraz osób z którymi fundatorzy ,członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu ,albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli. , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23 ZMIANA STATUTU 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 2. Zmiana statutu dokonywana jest na podstawie jednogłośnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej przy obecności wszystkich fundatorów

§ 24 POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą jednogłośnie przy obecności wszystkich fundatorów.

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji w takim stopniu, że dalsza działalność Fundacji nie jest możliwa, Fundacja podlega likwidacji. 2. Likwidacja następuje na podstawie jednogłośnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej w obecności wszystkich fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów na podstawie jednogłośnej uchwały podjętej w obecności wszystkich fundatorów ustanawia Likwidatora Fundacji. 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Likwidator Fundacji przeznacza na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 26 Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności w terminie do końca marca za rok ubiegły.